เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด
โดย ผอ.ณรงค์ คูร์พิพัฒน์
พร้อมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ สอยดาวพาเพลิน , มัจฉาความรู้
, ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬา(ตรงบันไดขึ้นห้องสมุด)
วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564


   สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..
สมาชิกผู้ยืมบ่อยครั้งที่สุด
เดือน ธันวาคม 2565
เด็กหญิงแพรไหม มะศิริ ม.2.4 (ม.ต้น)
จำนวน 27 ครั้ง

นางสาวลักษณารีย์ อินต๊ะรัตน์ ม.6.12 (ม.ปลาย)
จำนวน 13 ครั้ง

 
สมาชิกผู้เข้าใช้บ่อยครั้งที่สุด
เดือน ธันวาคม 2565


เด็กชายกรีธพัฒน์ บุญสุวรรณ ม.1.8 (ม.ต้น)
จำนวน 42 ครั้ง

นายโดมินิก ดอลล์ ม.4.1 (ม.ปลาย)
จำนวน 15 ครั้ง

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.