เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด
โดย ผอ.ณรงค์ คูร์พิพัฒน์
พร้อมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ สอยดาวพาเพลิน , มัจฉาความรู้
, ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬา(ตรงบันไดขึ้นห้องสมุด)
วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564


   สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..
สมาชิกผู้ยืมบ่อยครั้งที่สุด
เดือน สิงหาคม 2565
เด็กหญิงแพรไหม มะศิริ ม.2.4
จำนวน 19 ครั้ง

 
สมาชิกผู้เข้าใช้บ่อยครั้งที่สุด
เดือน สิงหาคม 2565
เด็กชายกันตวัฒน์ ทิพย์จักร์ ม.3.8
จำนวน 38 ครั้ง

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.